Психологія творчості

Материалы » Психологія творчості

В історію психології Анрі Бергсон увійшов як інтуїтивіст. У центрі його уваги — проблема інтуїції, яку він протиставляє розуму, інтелекту. Для розуму, на його думку, є характерним механіцизм, він спроможний об­слуговувати лише дію. Інтелект пізнає не самі речі, а лише їхні відношення, здатні привернути його увагу з огляду на можливі практичні дії. Інша спра­ва — інтуїція. Вона покликана спрямовувати інтелект, переносити увагу від одного до іншого, змінювати напрям аналізування. Інтуїція складає сутність людського духу і самого життя, в її основі лежать творчі потенції людини.

Зигмунд Фрейд у своїх дослідженнях художньої та моральної творчості користувався психоаналітичним методом, спираючись на ідею Едипового комплексу, в якому вбачав витоки релігії, моралі, мистецтва та суспільства загалом. Таким чином, за Фрейдом, в основі всіх видів творчості лежить Едипів комплекс, який сформувався у дитини до п'яти років. Механізмами його розвитку є сублімація та компенсація. Комплекс представлений у вигляді несвідомих потягів і задоволення їх, наприклад, засобами фантазії. Художник перетворює ці потяги у таку форму, в якій вони перестають бути асоціальними. На цьому базується й механізм впливу художніх творів, тобто вони знімають асоціальність несвідомих потягів людини, знімають напругу конфліктної ситуації у психіці людини, підтримують психічну рівновагу.

Перед тим панувала думка, що творчість у своїх найістотніших рисах повинна вивчатись, як правило, на рівні високих взірців методом наукової абстракції. Корінне зрушення в психології творчості мало під собою ту підвалину, що творчість є властивістю звичайної, нормальної людини, і структура цієї діяльності принципово однакова на всіх рівнях обдарованості. Першочергове завдання полягало в тому, щоб винайти методи об'єктивного вивчення творчості, використовуючи при цьому також кількісний аналіз.

Серед психологів існує думка, що саме творчий процес є центральною ланкою в усій психології творчості. Однак теорії, що досі були запро­поновані психологами або іншими вченими, які цікавились аналізом творчої діяльності, не розкривають її справжню процесуальність, а дають досить штучно й механістично пов'язані один з одним етапи. Якась своєрідна сте­реотипність думки примушує дослідників повторювати аж до наших днів включно досить прагматичну і малопсихологічну чотиристадійну теорію, запропоновану Г.Воллесом у 1926р.

Виды труда в специальной коррекционной школе 8 вида
Как и массовая школа, специальная школа призвана уделять большое внимание тому, чтобы психологически подготовить учащихся к трудовой деятельности [2]. Следует, однако, отметить, что наряду с общими задачами, стоящими перед массовой и специальной школами, вспомогательная школа имеет еще свои специфические задачи. Одной из таких задач я ...

Данные об испытуемых.
Приведем их в виде таблицы: Имя возраст Сколько лет в браке образование профессия хобби Екатерина* 45 25 среднее инженер фото Анатолий* 48 25 высшее экономист музыка Ирина** 45 22 среднее педагог садоводство Леонид** 49 22 высшее инженер ...

Практическая часть. Методики изучения уровня психологической готовности студента
Задачей данных методик является выявление уровня психологических знаний и умений студентов применять эти знания на практике, т.е. насколько у студентов сформирован уровень познавательной и мотивационной готовности, какой вид мотивов является доминирующим при выборе профессии педагога, насколько им интересна педагогическая деятельность в ...

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.solidpsyholog.ru